Regulamin i polityka prywatności

 

 

Sklep internetowy Evell-Bijou.pl, działający pod adresem Evell-Bijou.pl (dalej: Sklep) jest własnością Ewelina Czajkowska Narutowicza 18 20-004 Lublin, NIP: 946-247-91-31 Biuro Obsługi Klienta tel 731 431 579, sklep@evell-bijou.pl (dalej: Sprzedawca).

I. Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie wykonywania Dostawy Towarów.
 4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 8. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 10. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 11. Sprzedawca – oznacza Ewelina Czajkowska Narutowicza 18 20-004 Lublin, NIP: 946-247-91-31 Biuro Obsługi Klienta tel 731 431 579, sklep@evell-bijou.pl, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 12. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie evell-bijou.pl.
 13. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 14. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

  II. Postanowienia ogólne

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie są ofertą handlową w myśl art.66 kodeksu cywilnego a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu,
  a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony przez Sprzedawcę i zgodny z Regulaminem.

  III. Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 5. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego
  w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła do Konta Klienta.

  IV.Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie Internetowym. Klient, który chce pominąć opcję rejestracji może złożyć zamówienie podając jedynie dane wymagane do realizacji zamówienia (tzw. szybka ścieżka zamówienia).
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
   • Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
   • Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
   • Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
   • Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;
   • Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych) przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
   • przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;
   • upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta
    i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
 6. W trakcie Rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
   • zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
   • Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;
   • powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.
 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
 9. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.
 10. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu.
  W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

  V. Polityka prywatności

 1. Uzyskane dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sklep zgodnie z przepisami prawa i wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówienia Klienta.
 2. Klient dodatkowo może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Sklepu w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. W celu zaprzestania przetwarzania danych, Klient jest zobowiązany do przesłania drogą, elektroniczną lub na adres korespondencyjny, prośby o usunięcie swoich danych osobowych
  z bazy danych Sklepu.

  VI. Przedmiot sprzedaży

 1. Sklep oferuje w szczególności biżuterię, galanterię i dodatki (zwane dalej towarami lub produktami) wprowadzone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  VII. Cena produktu

 1. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Cena produktu nie zawiera kosztów wysyłki, które dodatkowo są wskazywane i doliczane w trakcie składania zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

  VIII. Formy płatności

 1. Klient może sfinalizować swoje zamówienie wybierając jedną z poniższych form płatności:
 • przelew (przedpłata) na rachunek bankowy Sklepu: PKO 26 1020 3176 0000 5102 0243 8661
 • szybkie i bezpieczne płatności Przelewy24
 • płatność gotówką przy odbiorze przesyłki (po wybraniu opcji: płatność za pobraniem lub przy odbiorze osobistym)

  IX. Przyjęcie i realizacja zamówienia

 1. Składanie zamówień na stronie internetowej Sklepu możliwe jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni świąteczne i wolne od pracy będą realizowane
  w pierwszy przypadający po tym okresie dzień roboczy.
 2. Celem zawarcia Umowy sprzedaży Klient powinien określić co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę.
 3. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłana wiadomość zawierająca:
 • oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia,
 • wszystkie istotne elementy zamówienia,
 1. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 2. W przypadku zamówienia, w którym wybrano jako formę płatności: płatność przy odbiorze przesyłki, wymagane jest potwierdzenie zamówienia przez Klienta w sposób podany przez Sklep w e-mailu potwierdzającym zamówienie, lub inny określony przez Sklep sposób.
 3. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 9.00 – 18.00, dzwoniąc pod numer tel.
  731 431 579
 4. W chwili składania zamówienia telefonicznego, Klient zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności imienia i nazwiska, numeru tel. kontaktowego oraz danych adresowych do wysyłki. Obsługa Sklepu poinformuje zamawiającego o całkowitym koszcie zamówienia łącznie z ewentualnymi kosztami wysyłki, przedstawi najistotniejsze postanowienia Regulaminu Sklepu oraz poinformuje o dalszej procedurze realizacji zamówienia.
 5. Każda zrealizowana umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem sprzedaży.
 6. W sytuacji, gdy Sklep nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności towaru, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta oraz zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 7. Sprzedawca zwraca należność najpóźniej w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Klient w porozumieniu ze Sprzedawcą może zdecydować o innym sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania).

  X. Dostawa towarów

 1. Dostawy realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Dostawcę tj. firmę kurierską DPD, Pocztę Polską, Paczkomaty. Koszt wysyłki zagranicznej Sklep ustala z Klientem indywidualnie.
 2. Towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Klient może wybrać dodatkowo inny adres wysyłki, podając w zamówieniu niezbędne dane do wysyłki. Osobom planującym odbiór przesyłki w miejscu pracy, zalecamy podawać nazwę firmy, co w wypadku tego samego adresu, pozwoli kurierowi na szybsze zidentyfikowanie miejsca dostawy, a co za tym idzie szybsze doręczenie przesyłki. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnianie danych adresowych w formularzu zamówienia.
 3. Przesyłki dostarczane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach określonych przez Dostawcę. Prosimy uwzględnić, iż nasi Dostawcy nie pracują w soboty, niedzielę i święta. Czas dostarczenia przesyłki przez kuriera to średnio 24h do 48h. Niekiedy, z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Sprzedawcy, czas dostawy może się nieznacznie wydłużyć.
 4. Dokument potwierdzający zawarcie Umowy sprzedaży jest dołączany do przesyłki.
 5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas dostawy towaru do Klienta był możliwie jak najkrótszy, jednakże w przypadku zamówienia telefonicznego jak i zamówienia złożonego
  na stronie internetowej Sklepu (w sytuacji, gdy Klient wybrał formę płatności: przedpłata na konto), Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z wysyłką towaru do momentu zaksięgowania płatności na swoim rachunku bankowym.

  XI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość,
  może zgodnie z Ustawą z dnia 31.05.2014 r. o prawach konsumenta od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
 2. Do zachowania terminu określonego powyżej wystarczy wysłanie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres e-mail: sklep@evell-bijou.pl, lub listownie na adres Sprzedającego: Ewelina Czajkowska Narutowicza 18 20-004 Lublin
 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym.
 4. Towar należy odesłać w stanie nienaruszonym na adres: Ewelina Czajkowska Narutowicza 18 20-004 Lublin.
 5. Klient odstępujący od umowy sprzedaży ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.
 6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych przez Kupującego za pobraniem na koszt Sklepu.
 7. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócone produkty (kwota łączna za produkty + koszt wysyłki do Klienta) w terminie 14 dni kalendarzowych.
  Klient może określić w jakiej formie ten zwrot ma nastąpić (np. przelew na wskazany numer rachunku bankowego).
 8. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

  XII. Reklamacje

 1. Reklamacje zamówionego towaru z tytułu niezgodności z umową mogą być zgłaszane telefonicznie  do Biura Obsługi Klienta tel.731 431 579, pisemnie na adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@evell-bijou.pl, lub listownie na adres:Ewelina Czajkowska Narutowicza 18, 20-004 Lublin..
 2. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy wraz z dowodem sprzedaży oraz pismem reklamacyjnym zawierającym w szczególności:
 • imię i nazwisko Klienta oraz adres zamieszkania i numer tel. kontaktowego,
 • nazwę oraz ilość reklamowanego towaru,
 • uzasadnienie reklamacji: m.in. opis wady, okoliczności i datę jej stwierdzenia,
 • numer rachunku bankowego na który, zostanie przelana należność (cena towaru wraz z kosztami przesyłki) w przypadku uznania przez Sklep reklamacji, w sytuacji, gdy Sklep nie zwraca Kupującemu pełnowartościowego towaru.
 • podpis Klienta.
 1. Reklamacja powinna być zgłoszona przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
 2. Do zachowania terminu zgłoszenia reklamacji wystarczy wysłanie pisma reklamacyjnego, towaru i dokumentu sprzedaży przed jego upływem.
 3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych przez Kupującego za pobraniem na koszt Sklepu Internetowego.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji wraz z reklamowanym towarem i dokumentem potwierdzającym sprzedaż.
  Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego do Sprzedawcy, stanowiące równowartość najtańszej przesyłki kurierskiej, Sklep zwraca w terminie do 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru spowodowane z winy Kupującego lub innego użytkownika towaru, wynikające między innymi z nieprzestrzegania sposobu użytkowania i przechowywania towaru wskazanego przez producenta lub dystrybutora towaru.

  XIII. Reklamacje w przypadku przesyłek uszkodzonych

 1. Klient (lub osoba przez niego upoważniona np. wskazana w formularzu „wysyłka na inny adres”) w momencie odbioru, zobowiązani są do sprawdzenia stanu przesyłki oraz jej zawartości w obecności kuriera.
 2. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, jednocześnie uszkodzenia lub ubytku jej zawartości, Klient (lub osoba przez niego upoważniona do odbioru przesyłki) zobowiązani są sporządzić w obecności kuriera tzw. protokół uszkodzenia przesyłki. W takich przypadkach protokół uszkodzenia przesyłki jest dla Sprzedawcy podstawą rozpatrzenia reklamacji.
 3. O zaistniałym fakcie Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę telefonicznie: Biuro Obsługi Klienta tel. 731 431 579, oraz wysłać stosowne oświadczenie wraz z kopią protokołu szkody na adres poczty e-mail: sklep@evell-bijou.pl, lub listownie na adres Ewelina Czajkowska Narutowicza 18 20-004 Lublin
 4. Towar uszkodzony Sprzedawca wymieni na nowy pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to już możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny uszkodzonego towaru i kosztów dostawy.

  XIV. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta, przykładowo poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: sklep@evell-bijou.pl lub korespondencyjnie na adres:Ewelina Czajkowska Narutowicza 18 20-004 Lublin.
 3. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

  XV. Postanowienia Regulaminu dotyczące Klientów, którzy nie są jednocześnie Konsumentami.

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 2. Wskazane w punkcie 8 postanowienia dotyczą jedynie Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  XVI. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich
  sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, szczególnie w sytuacji:
 • zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
 • zmiany form płatności,
 • zmiany sposobów dostawy,
 • zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej
 1. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się informować klientów na stronie głównej Sklepu ze wskazaniem daty, od której zmiana Regulaminu będzie obowiązywać.
 2. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu.

 

   Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.12.2016 roku i obowiązuje w odniesieniu do wszystkich zamówień złożonych po tym terminie.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.